O NAS

 

Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji powstał dniu 10 września 2015 r. na mocy „Porozumienia Partnerstwa Lokalnego Klastra Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu”. Partnerstwo jest nieformalnym, otwartym zrzeszeniem trójstronnym, w skład którego wchodzą instytucje sektora publicznego, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe i obecnie liczy już 44 członków. Swym zasięgiem obejmuje pięć powiatów: jarosławski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl i przeworski. Siedzibą partnerstwa jest miasto Jarosław.

Głównym celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych
i społecznych, w tym edukacyjnych, na rzecz rozwoju lokalnego oraz lokalnej polityki społecznej
i polityki rynku pracy, a w szczególności rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim, m. Przemyśl i przeworskim.

Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji zmierza do realizacji celu głównego porozumienia poprzez wspólne wdrażanie takich przedsięwzięć jak:

  1. Edukacja pracowników samorządowych w zakresie budowaniapartnerstw  wielosektorowych;
  2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Promocja ścieżki zawodowej od wolontariatu do własnej organizacji lub spółdzielni socjalnej;
  3. Stworzenie produktów i usług turystycznych na terenie objętym partnerstwem;
  4. Badania dotyczące skali i potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie objętym partnerstwem z wykorzystaniempotencjału organizacji, samorządu i uczelni;
  5. Promocja ekonomii społecznej jako skutecznego narzędzia rozwiązywania problemów społecznych;
  6. Promocja organizacji pozarządowych, lokalnych liderów z terenu objętego partnerstwem – ich dorobku i potencjału rozwojowego;
  7. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i różnego rodzaju partnerstw trójsektorowych do tworzenia infrastruktury w obszarze pomocy i integracji społecznej;
  8. Uruchomienie stałego zespołu przygotowującego projekty, pozyskującego środki finansowe na realizację inicjatyw służących rozwojowi z wykorzystaniem potencjału i doświadczenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), uczelni i innych organizacji.